Aktualności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach prowadzi nabór na grupę zajęć wspomagających rozwój psychospołeczny dzieci nieśmiałych.

Warsztaty to cykl 15 spotkań grupowych skupionych na przezwyciężaniu nieśmiałości poprzez tworzenie dzieciom nieśmiałym warunków do kształtowania wyższej samooceny, rozwijania kompetencji społecznych i podejmowania aktywności społecznej.

Dla kogo?

Planowane jest utworzenie grupy dla uczniów klas V -VI.

Zajęcia będą odbywały się co tydzień (spotkanie trwa 1h), w środy o 14.30. Planowane rozpoczęcie zajęć 12 października 2022 r.

Zainteresowaniem włączeniem dziecka do grupy Rodziców prosimy  o kontakt telefoniczny lub mailowy (celem udzielenia informacji).

Na zgłoszenia czekamy do 5tego października 2022 r..

Podczas rekrutacji zastrzegamy sobie prawo postępowania kwalifikacyjnego do grupy. Kryteriami doboru do grupy jest przeciętna sprawność poznawcza i brak występowania zaburzeń lękowych oraz diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA.

Więcej informacji pod numerem: (12) 271-16-13.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. poradnia będzie nieczynna. Z kolei w przerwie świątecznej godziny pracy ulegną zmianie tj.:

27.12.21 – 30.12.21 poradnia będzie czynna w godzinach 8.00 – 12.00, natomiast w dniu 31.12.21 r. w godzinach 8.00 – 10.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki w okresie ferii zimowych informujemy o możliwości skorzystania z dodatkowego wsparcia dzieci i młodzieży w formie konsultacji telefonicznych.

Z takiej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z obszaru Gminy Dobczyce, Gminy Siepraw, Gminy Raciechowice i Gminy Wiśniowa.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku. W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt z sekretariatem tel. 12 271-16-13, a wybrany specjalista podejmie rozmowę w godzinach dyżuru.

22 września 2020r. świętowaliśmy 30-lecie utworzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach.
Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie i poświęcenie czasu na chwilę wspomnień…
Wszyscy mamy poczucie, że obecny kształt poradni jest obrazem wszystkiego dobrego, co dzieje się wokół nas – w skali gminy, powiatu, regionu.
To, że z 60 metrów przenieśliśmy się do 270; to, że porzuciliśmy maszynę do pisania na rzecz edytora tekstu, to konsekwencja wielu globalnych, systemowych  zmian ale, przede wszystkim – efekt dobrej woli wielu ludzi wokół nas.
Za tę życzliwość wszystkim Wam, których spotkaliśmy na swej drodze w ciągu tych 30 lat – DZIĘKUJEMY…

Trening Umiejętności Społecznych dla 6,7 latków

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach dysponuje trzema miejscami na zajęcia grupowe Treningu Umiejętności Społecznych

 

Dla kogo?

– przedział wiekowy 6 – 7 rok życia (dzieci przedszkolne), dzieci o adekwatnym dla wieku potencjale poznawczym, prezentujące trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

 

Celem zajęć będzie:

– poprawa funkcjonowania w grupie,

– podniesienie poziomu komunikacji i porozumiewania się,

– nauka prawidłowych relacji i integracji z innymi.

 

Zajęcia będą odbywały się w grupie sześciu osób w poniedziałki od 13:30 do 14:30. Planowane rozpoczęcie zajęć 5 października 2020 r.

 

Zainteresowanych włączeniem dziecka do grupy Rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni i doniesienie odpowiednich dokumentów.

 

Potrzebne dokumenty:

– opinia Wychowawcy przedszkola,

– opinia psychologiczna lub orzeczenie wydane przez PPP (jeśli dziecko takie posiada),

– wypełniony arkusz wywiadu z Rodzicem (POBIERZ).

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 20 września 2020 r.

Poradnia zastrzega sobie prawo postępowania kwalifikacyjnego do grupy.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

mgr Dorota Idzik,

mgr Katarzyna Korek

 

 

 

PROCEDURA BADANIA UCZNIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

(obowiązuje tylko w przypadku, gdy uczeń nie posiada wcześniej wydanej opinii w szkole podstawowej stwierdzającej u niego występowanie dysleksji rozwojowej)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2017 r.)

 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów, u których z przyczyn losowych, niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:

 

1. Nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem (dostępny w zakładce Druki do pobrania).

2. Dyrektor szkoły zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej.

3. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

4. Rodzice lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii

5. Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego informując o tym rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia oraz szkołę.

6. Ponadto do poradni rodzice powinni dostarczyć w wyznaczonym dniu badania informację ze szkoły.

7. Przebieg postępowania diagnostycznego jest taki sam, jak w przypadku ucznia szkoły podstawowej.

Dla Ósmoklasistów, którzy chcą kontynuować naukę w swoim powiecie, jeszcze raz – krótki przegląd ofert…  „kliknij tu”

 

Jesteśmy z Wami, trzymamy kciuki!

Dobczyce, dn. 11.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż od dnia 12.05.2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. wznawia swoją działalność.

 

Zgodnie z rekomendacją MEN Poradnia skupiać się będzie głównie na realizacji zadań, związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o odroczeniach obowiązku szkolnego oraz innych istotnych z punktu widzenia zdrowia dziecka (ZUS, Komisje ds. niepełnosprawności).

W związku z tym na terenie Poradni, w bezpośrednim kontakcie odbywały się będą diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Pozostałe formy pracy – terapie i konsultacje nadal będą odbywały się w formie zdalnej.

Poradnia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Warunki diagnozy  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów Poradni – dzieci i ich rodziców oraz jej pracowników, wprowadzone zostały konieczne zmiany w warunkach i zasadach prowadzenia badań diagnostycznych:

 

Wszelka dokumentacja składana jest w sekretariacie poradni do skrzynki,

 Poradnia nie przyjmuje klientów bez wcześniejszego umówienia terminu spotkania,

Wnioski na diagnozę analizuje i umawia specjalista/diagnosta pod kątem pilności, konieczności itp,

 1.  Podczas umawiania wizyty (drogą telefoniczną) przeprowadzony zostanie wywiad epidemiologiczny, ukierunkowany na określenie stanu zdrowia dziecka i osób, z którymi pozostaje ono w kontakcie,
 2. Ponownie przeprowadzany będzie on bezpośrednio przed spotkaniem diagnostycznym,
 3. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne – zgodnie z analizą specjalistów Poradni,
 4. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, nie mające kontaktu z osobami, które są chore bądź przebywają w kwarantannie,
 5. Zaleca się, aby na spotkanie z dzieckiem przychodziła tylko jedna osoba – rodzic bądź opiekun prawny,
 6. Po wejściu do budynku, w sekretariacie poradni prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym,
 7. Zarówno rodzic, jak i dziecko, przed wejściem do gabinetu, są zobowiązani do umycia i zdezynfekowania rąk,
 8. Zgłaszane na diagnozę dziecko powinno być zaopatrzone w maseczkę i rękawiczki jednorazowe,
 9. Zaleca się, aby dzieci nie przynosiły do Poradni własnych zabawek itp.,
 10. Rodzic i diagnosta korzystają z maseczek zgodnie z przepisami i utrzymują bezpieczny dystans w trakcie rozmowy,
 11. Dziecko podczas badania pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest wyjątkowo obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 12. Podczas badania dziecka poniżej 8 r.ż. rodzic może pozostać w poczekalni.
 13. Rodzice pozostałych dzieci w trakcie badania oczekują na zewnątrz.
 14. Dziecko zgłaszające się do poradni należy zapoznać z warunkami badania poprzez filmik instruktażowy – https://www.youtube.com/watch?v=nfarFlsRDaE&feature=youtu.be
 15. Niewyrażenie przez rodzica zgody na warunki badania (stosowanie środków ochronnych) skutkuje odmówieniem przez poradnię wykonania badania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dobczyce, dn. 06.05.2020 r. 

                                                                                                                                                     Komunikat

Na podstawie zgody Organu prowadzącego z dnia 6 maja 2020r. czasowe ograniczone funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach, wprowadzone
Rozporządzeniem MEN z dnia 3 kwietnia
ulega przedłużeniu do dnia 8 maja 2020r.

Dyrektor i Pracownicy prowadzą współpracę z rodzicami i nauczycielami w sposób zdalny (kontakt mailowy przez skrzynkę pppdobczyce@gmail.com oraz kontakt telefoniczny).

Obsługa sekretariatu prowadzona jest telefonicznie przez Dyrektora (600-481-256) .

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dobczyce, dn.24 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 funkcjonowanie PPP w Dobczycach ulega dalszym ograniczeniom do 24 maja 2020 r.

Pracownicy poradni prowadzą współpracę z rodzicami i nauczycielami w sposób zdalny (kontakt mailowy przez skrzynkę pppdobczyce@gmail.com oraz  kontakt telefoniczny).

Obsługa sekretariatu prowadzona jest telefonicznie przez Dyrektora (600-481-256) 

Dobczyce, dn. 13 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia  2020 r. funkcjonowanie PPP w Dobczycach ulega
dalszym ograniczeniom do 26 kwietnia 2020 r.

Pracownicy poradni prowadzą współpracę z rodzicami i nauczycielami
w sposób zdalny (kontakt mailowy przez skrzynkę pppdobczyce@gmail.com oraz  kontakt telefoniczny).

Obsługa sekretariatu prowadzona jest telefonicznie przez Dyrektora
(600-481-256) .

Podstawa prawna dostępna tu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

4 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia
MEN z dnia 3 kwietnia 2020r. funkcjonowanie PPP w Dobczycach ulega dalszym
ograniczeniom na okres 6 kwietnia-10 kwietnia 2020r.

Pracownicy poradni prowadzą współpracę z rodzicami
i nauczycielami w sposób zdalny (kontakt mailowy przez skrzynkę
pppdobczyce@gmail.com oraz  kontakt telefoniczny).

Obsługa sekretariatu prowadzona jest telefonicznie
przez dyrektora (600-481-256).

 

Dobczyce, 25. 03. 2020r.

Komunikat

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz rosnącą w rejonie liczbą osób zakażonych, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach przedłuża do odwołania zawieszenie bezpośrednich kontaktów z dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Wszyscy pracownicy Poradni pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 13.00 w trybie dyżurowym.

Wyznaczone diagnozy i spotkania terapeutyczne nie odbywają się ale w zakresie zgłaszanych trudności uzyskać można poradę telefoniczną (12/ 271 -16-13) lub mailową (pppdobczyce@gmail.com).

Pracownicy mogą również przygotować i przesłać wskazówki i materiały do indywidualnej pracy rodzica z dzieckiem/uczniem.

W podanych dniach i godzinach przyjmowane są i wydawane dokumenty (wyniki badań, opinie, orzeczenia, wnioski).

Posiedzenie Zespołu Orzekającego odbędzie się w przewidzianym terminie – 2 kwietnia 2020r.

 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia,

Izabela Spytek

Dyrektor PPP w Dobczycach

Szanowni Państwo

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego  wszystkie zajęcia z dziećmi zostają zawieszone.

 

Sekretariat Poradni ogranicza czas obsługi stron do godzin: od 8.00 do 13.00.

 

Prosimy o zrezygnowanie z bezpośrednich wizyt w siedzibie Poradni.Sprawy pilne prosimy zgłaszać elektronicznie (e-mail, e-PUAP) lub telefonicznie.

Posiedzenie Zespołu Orzekającego odbędzie się w przewidzianym terminie – 2 kwietnia 2020.

 

Izabela Spytek

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkich informacji dotyczących leczenia i psychoterapii osobom zainteresowanym udzielają:

– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie – możliwość leczenia i psychoterapii w ramach “leczenia środowiskowego”,

– Centrum Psychoterapii NZOZ w Myślenicach, ul. Pardyaka  5/4,

Możliwości uzyskania pomocy psychologicznej online (zgodnie z zaleceniami pracy terapeutycznej wydanymi przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) jest dostępna między innymi pod adresami:

–   Centrum Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach (możliwy kontakt telefoniczny i poprzez komunikatory internetowe),

–   Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia – możliwości konsultacji psychologicznych i psychoterapeutycznych w formie online,

–    Pomogę Ci Mamo Dominika Słowikowska – możliwość konsultacji psychologicznych online,

–    E-poradnia.com Specjalistyczna Poradnia Online – możliwość konsultacji psychologicznej telefonicznie i online,

–    Ewa Sękowska-Mologa Psycholog dzieci i młodzieży – możliwość konsultacji telefonicznych i online .

UWAGA!

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. poradnia czynna będzie w godzinach 8:00 – 13:00.

Jednocześnie w trosce o zdrowie Dzieci, Rodziców i Pracowników Poradni prosimy o nie przyprowadzanie na zajęcia dzieci:

z objawami infekcji (gorączką, katarem, kaszlem, osłabieniem),

które przebywały w ciągu ostatnich 14 dni w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie, miały kontakt z osobami, które wróciły z zagranicy.

„Pisanie…. z przyjemnością!”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na dwudniowe warsztaty doskonalące poprawne pisanie.

Termin: 30 i 31 stycznia 2020 r.

Zapisy telefonicznie lub w sekretariacie.

 

 

Co się mieści w naszych głowach – ferie w krainie emocji

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 9 do 11 lat na tygodniowy cykl warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne organizowane w naszej poradni.

Termin: 03.02- 07.02.2020 r. w godzinach od 10:30 do 12:00. Zapisy w sekretariacie poradni lub pod numerem 12 271 16 13.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu życzenia radości, spokoju, ciepła rodzinnego, a także odpoczynku od codziennego zabiegania. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie dla Was momentem odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków, a Nowy Rok spełni nadzieje z nim związane.

Życzą Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach będzie czynna do godziny 13:00.

Z kolei w dniu 24 grudnia 2019 r. Poradnia będzie nieczynna.

Spotkanie Sieci Logopedów

W dniu 28 listopada 2019r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dobczycach organizuje szkolenie pt: „Czy to dziecko się jąka? Sposoby wspierania dzieci z zaburzeniami płynności mowy.” Szkolenie poprowadzi pani Edyta Saran – Pasoń z Wydawnictwa Edukacyjnego. Serdecznie zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli oraz innych zainteresowanych! Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować telefonicznie lub na adres mailowy Poradni do 15 listopada.

Spotkanie Sieci Pedagogów
Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych oraz osoby zainteresowane na spotkanie „Sieci Pedagogów Szkolnych”.
Spotkanie odbędzie się 17. 10. 2019r. o godzinie 9.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach, ul. Szkolna 20b.
Tematyka spotkania:
Uczeń w środowisku szkolnym i rówieśniczym w przełożeniu na realia pracy pedagoga i psychologa – relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Psychologów  i Pedagogów Szkolnych – Warszawa 10 października 2019r.
Uczeń z obniżonym nastrojem w przestrzeni szkolnej i grupie rówieśniczej.
Jak pokonać stres przedegzaminacyjny – egzamin ósmoklasisty.
Wymiana doświadczeń zawodowych.
Prowadzący: mgr Aneta Dziewońska – psycholog, mgr Monika Spytek – pedagog, Katarzyna Korek – psycholog.
Sieć Pedagogów 25. 10. 2018r. odbyło się spotkanie Pedagogów ze szkół gminy Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice i Siepraw. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób. Omówiono zaplanowane tematy oraz przekazano uczestnikom istotne informacje dotyczące organizacji pracy: • Rodzice dzieci wnioskujących o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający mają obowiązek dostarczyć pisemną opinię nauczycieli o postępach dydaktycznych, funkcjonowaniu dziecka w środowisku rówieśniczym oraz dotychczas podjętych formach pomocy uczniom w szkole. Dostarczenie opinii jest warunkiem wydania orzeczenia. • Na wniosek Dyrektorów szkół przesłany do Poradni pracownicy Poradni deklarują gotowość udziału w posiedzeniach Zespołów opracowujących Indywidualne Programy Terapeutyczne i Wielospecjalistyczne Opinie Poziomu Funkcjonowania Uczniów. Kolejne spotkanie zaplanowano na maj 2019 roku. Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów „Spójrz inaczej” Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i pedagogów przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach młodszych i starszych szkoły podstawowej. Warsztaty umożliwiają także poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą, poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki. Prowadzącą warsztaty będzie współautorka programu „Spójrz inaczej” Pani Ewa Czemierowska – Koruba. Terminy warsztatów: Warsztat dla nauczycieli klas I-III: • 23 – 24. 02. 2019 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 25 – 26. 02. 2019 – we wskazanej szkole. • Warsztat dla nauczycieli klas IV-VIII: • Część pierwsza: 16 – 17. 02. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 18 -19. 02. 2019 – we wskazanej szkole. • Część druga 9 – 10. 03. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach. Szczegółowych informacji udziela: mgr Monika Spytek – pedagog.
Skip to content