Orzekanie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN zespoły orzekające, które wydają:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły Orzekające, wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej „opiniami”, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

  • wyniki obserwacji i badań psychologicznych
  • wyniki badań pedagogicznych
  • zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania w poradni lub w zakładce – DRUKI DO POBRANIA),
  • opinię szkoły (druk do pobrania w poradni lub w zakładce – DRUKI DO POBRANIA),

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.
Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zazwyczaj w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 12.00.

W tym roku szkolnym posiedzenia zespołu orzekającego odbywać się będą w następujących terminach:

05.09.2019 r., 
03.10.2019r., 
07.11.2019 r.,
05.12.2019 r.,
09.01.2020 r.,
06.02.2020 r.,
05.03.2020 r.,
02.04.2020 r.,
07.05.2020 r.,
04.06.2020 r.,
26.06.2020 r.,
26.08.2020 r.

Kompletne dokumenty należy składać najlepiej osobiście w sekretariacie poradni.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy poradni