Orzekanie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN zespoły orzekające, które wydają:

Zespoły Orzekające, wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej „opiniami”, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

  • wyniki obserwacji i badań psychologicznych
  • wyniki badań pedagogicznych
  • zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania w poradni lub w zakładce – DRUKI DO POBRANIA),
  • opinię szkoły (druk do pobrania w poradni lub w zakładce – DRUKI DO POBRANIA),

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.
Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zazwyczaj w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 12.00.

W tym roku szkolnym posiedzenia zespołu orzekającego odbywać się będą w następujących terminach:

20.09.2022 r.,

06.10.2022 r.,

03.11.2022 r.,

01.12.2022 r.,

12.01.2023 r.,

02.02.2023 r.,

02.03.2023 r.,

06.04.2023 r.,

11.05.2023 r.,

01.06.2023 r.,

29.06.2023 r.,

24.08.2023 r..

Kompletne dokumenty należy składać najlepiej osobiście w sekretariacie poradni.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy poradni

Skip to content