Przed pierwszą wizytą w poradni

PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ W PORADNI

W związku z epidemią, w trosce o bezpieczeństwo zmianie ulega procedura diagnozy. Jej warunki są dostępne w zakładce „Aktualności”

1. REJESTROWANIE WIZYTY DO PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA
Termin wizyty w poradni może ustalić: rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie poradni.
Nie jest wymagane skierowanie od lekarza lub ze szkoły.

Przy ustaleniu terminu należy podać następujące dane:
– imię i nazwisko dziecka
– wiek dziecka (dokładna data urodzenia)
– szkoła oraz klasa lub przedszkole
– powód zgłoszenia np. trudności edukacyjne, trudności wychowawcze, trudności emocjonalne, badanie kontrolne, skierowanie od lekarza specjalisty
– numer telefonu kontaktowego
– informacja o wcześniejszych wizytach w naszej poradni (Pani sekretarka musi poszukać karty w archiwum)

Wszelkie świadczone przez nas usługi są bezpłatne.

Rejestracja na terminy diagnostyczne (czas trwania do 2,5 h) odbywa się przez sekretariat poradni, natomiast ustalanie terminów terapeutycznych (45-60 minut) odbywa się bezpośrednio u konkretnego specjalisty poradni. Terminy terapeutyczne ustalane są po przeprowadzonej diagnozie.

2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY NA PIERWSZĄ WIZYTĘ DIAGNOSTYCZNĄ
– dokument z PESELEM dziecka
– opinia o uczniu ze szkoły/opinia o dziecku z przedszkola (wzory dokumentów dostępne na stronie) – brak opinii ze szkoły/przedszkola znacznie wydłuży proces diagnostyczny (dostarczenie opinii o uczniu jest warunkiem koniecznym do wydania opinii psychologiczno-pedagogicznej i orzeczenia)
– dokumentacja medyczna dziecka- informacja na temat dotychczasowego leczenia (np. psychiatra, neurolog)
– cała dotychczasowa dokumentacja psychologiczna – jeśli dziecko było objęte pomocą lub diagnozą psychologiczną poza naszą poradnią np. w poradni niepublicznej, w prywatnym gabinecie psychologicznym, innej publicznej poradni, szpitalu itp.
– ksero dzienniczków, zeszytów, wytworów (rysunków) dziecka itp.

3. PIERWSZA WIZYTA U PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA (DIAGNOZA)

Na badanie rodzic wraz dzieckiem zgłaszają się 5-10 minut przez wyznaczoną godziną w celu uzupełnienia wniosku dostępnego w sekretariacie poradni lub na tablicy ogłoszeń w poczekalni.

Spotkanie diagnostyczne zaczynamy od rozmowy z rodzicem, podczas której psycholog lub pedagog przeprowadza z rodzicem WYWIAD SZCZEGÓŁOWY (20-60 minut). Podczas przeprowadzania wywiadu z rodzicem dziecko przebywa w poczekalni. Rozmowa dotyczy zgłaszanego problemu, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, rozwoju dziecka, itp. Celem rozmowy jest poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz wskazanie optymalnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, a także udzielenie wszelkich niezbędnych informacji.

Diagnoza to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. Potocznie nazywamy ją BADANIEM (30-120 minut). W czasie badania psychologicznego oraz pedagogicznego dziecko wykonuje szereg zadań, których celem jest określenie możliwości dziecka, w tym trudności i uzdolnień, a także jego kondycji psychicznej.

W trosce o dobro dziecka i rzetelność prowadzonej diagnozy badania odbywają się w godzinach porannych. Dziecko powinno być ZDROWE (bez gorączki, kataru, nie w trakcie leczenia i nie bezpośrednio po nim, bez opatrunków gipsowych, itd.). Jeśli dziecko jest chore lub z jakichś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic informuje o tym sekretariat i termin badań zostanie wyznaczony ponownie. Dziecko powinno również być wypoczęte (odpowiednia liczba godzin snu w przeddzień wizyty) i po zjedzonym śniadaniu. Rodzic pamięta również o niezbędnych przyborach, których dziecko potrzebuje do normalnego funkcjonowania (okulary, aparat słuchowy).

Po skończonej diagnozie psycholog/pedagog ponownie zaprasza opiekuna i OMAWIA wyniki badań (10-30minut). Podczas omawiania wyników z rodzicem dziecko przebywa w poczekalni. Psycholog/pedagog określa przyczyny zgłaszanych trudności oraz proponuje możliwe formy pomocy. Jest to czas, w którym opiekun może zadać pytanie oraz poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.

Na pisemny wniosek rodzica po przeprowadzonej diagnozie psychologicznej i/lub pedagogicznej (w terminie do 30 dni) zostaje wystawiona pisemna opinia lub informacja o wynikach przeprowadzonej diagnozy.

4. DIAGNOZA MAŁEGO DZIECKA
Diagnoza dzieci w wieku 0-3 oraz dzieci przedszkolnych, które mają trudności z rozstaniem się z opiekunem ustalane są indywidualnie z psychologiem prowadzącym diagnozę. Psycholog po krótkiej rozmowie z rodzicem ustala harmonogram przeprowadzenia diagnozy, według dostępnego schematu postępowania:

– JEDNO spotkanie diagnostyczne (KONIECZNY drugi opiekun):
I. rodzic w gabinecie udziela podstawowych informacji o dziecku wraz z prezentacją trudności -szczegółowy wywiad dotyczący dziecka (czas trwania: 45-90 minut), dziecko przebywa wówczas w poczekalni z innym opiekunem lub zostaje przywiezione późnej na badanie psychologiczne,
II. badanie psychologiczne (czas trwania: 25-60 minut),
III. omówienie wyników (10-25 minut) – dziecko przebywa wówczas w poczekalni z innym opiekunem lub zostaje zabrane do domu.

– DWA lub trzy spotkania diagnostyczne:
I. szczegółowy wywiad dotyczący dziecka (czas trwania: 45-90 minut)- spotkanie bez dziecka,
II. badanie psychologiczne wraz z omówieniem wyników (czas trwania: 35-80 minut) – spotkanie z dzieckiem,
III. ewentualne omówienie wyników podczas dodatkowego spotkania lub rozmowy telefonicznej – spotkanie bez dziecka.

5. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
Pierwsza wizyta logopedyczna obejmuje:
– rozmowę z rodzicem na temat zgłaszanego problemu,
– wywiad logopedyczny w szczególności dotyczący: przebiegu ciąży i porodu, rozwoju mowy dziecka, przebytych chorób, dotychczas przeprowadzonych badań, karmienia,
– ocenę budowy anatomicznej i sprawności narządów mowy,
– ocenę słuchu fizjologicznego (odbiór dźwięków z otoczenia) i fonetycznego (różnicowanie dźwięków mowy),
– badanie poprawności artykulacyjnej głosek,
– ocenę rozumienia komunikatów i wykonywania poleceń,
– ocenę poziomu rozwoju językowego (zasobu słownictwa, poprawności gramatycznej), płynności wypowiedzi,
– określenie celu terapii na podstawie ustalonej diagnozy.

Jeżeli zaistnieje potrzeba, logopeda zaleca konsultacje z innymi specjalistami, np. ortodontą, neurologiem, foniatrą, laryngologiem, psychologiem.

Skip to content