O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce.

Udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z terenu 4 gmin – Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Siepraw.

PPP jest placówką niezależną strukturalnie od szkoły, instytucjonalnie neutralną ale ściśle zintegrowaną z systemem edukacji.

Zadaniem Poradni jest:

a) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
 • szczególnie uzdolnionych,
 • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi;

b) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

c) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

d) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

e) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

f) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

g) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

h) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

i) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

j) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

k) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

l) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

m) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;

n) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

o) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Korzystanie z usług Poradni  jest dobrowolne i nieodpłatne.

W pomieszczeniach poradni pracuje również w godzinach popołudniowych Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologowie, zajmujący się problematyką uzależnień, współuzależnień i przemocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu logistycznemu poradnia kojarzy się w lokalnym środowisku z instytucją pomocową o bardzo szerokim wachlarzu oddziaływań.

Kierunek rozwoju Poradni wyznaczają w dużej mierze potrzeby i oczekiwania klientów – poradnia pozostaje otwarta na propozycje i oczekiwania indywidualnych  podopiecznych jak i placówek, z którymi współpracuje. Modyfikuje swoją ofertę i dostosowuje ją do bieżących potrzeb lokalnego środowiska oraz polityki oświatowej państwa i zmieniających się w związku z tym wymagań.

Obecna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została powołana do życia  1 września 1990 r. Zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania  – Jerzego Lackowskiego jako Terenowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Dyrektorem Poradni została Anna Stryszowska, a kadrę palcówki stanowiło 2 psychologów, 2 pedagogów i 1 logopeda.

W 1993 r. zgodnie z ówczesnymi przepisami zmianie uległa nazwa – Terenowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zaczęła być Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Od 1990 r. do 2005 r. miała swą siedzibę w przyziemiu budynku Szkoły Podstawowej na ulicy Parkowej 4. Od 2005 r., dzięki staraniom pracowników Poradni oraz życzliwości władz Gminy i Powiatu, Poradnia funkcjonuje w doskonałych warunkach lokalowych w budynku byłego internatu Zespołu Szkół im. Tischnera.

W styczniu 2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obchodziła 25 jubileusz. Uroczystość uhonorowali: burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce pan Paweł Machnicki oraz zastępca burmistrza pani Halina Adamska-Jędrzejczyk.

W sierpniu 2017 r.  mgr Anna Stryszowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeszła na emeryturę. Od 1 września 2017 r. stanowisko Dyrektora Poradni obejmuje Pani mgr Izabela Spytek. 

Dyrektor Poradni – mgr Izabela Spytek

psychologowie

 • mgr Izabela Spytek
 • mgr Agnieszka Boroń 
 • mgr Karolina Starostka
 • mgr Aneta Dziewońska
 • mgr Katarzyna Korek

pedagog-oligofrenopedagog-terapeuta

 • mgr Monika Spytek (nieobecna do 31 sierpnia 2021 r.)

pedagog-logopeda

 • mgr Małgorzata Dziura

logopeda

 • mgr Agata Wilk-Majka

pedagog specjalny-logopeda

 • mgr Dorota Idzik

pedagog specjalny 

 • mgr Danuta Hodurek

fizjoterapeuta

 • mgr Szymon Owca

sekretarz poradni

 • mgr Magdalena Klikuszewska

obsługa

 • Anna Wyroba

Statut
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W Dobczycach

Rozdział I

Podstawy Prawne

§1

 Rozdział II

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową.
 2. Siedziba Poradni mieści się w Dobczycach, przy ul. Szkolnej 20B.
 3. Poradnia używa pieczęci podłużnej: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20B tel. 12 271 16 13 NIP 681-18-45-295 Nr ident. 350691929, szyldu, gdzie na czerwonym tle widnieje biały napis: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dobczycach oraz strony internetowej: www.pppdobczyce.pl
 4. Organem prowadzącym Poradnię jest Gmina Dobczyce
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 6. Terenem działania Poradni jest obszar określony granicami administracyjnymi Miasta i Gminy Dobczyce oraz Gmin: Raciechowice, Wiśniowa, Siepraw.
 7. Klientami Poradni są dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły i ich rodziców Poradnia udziela pomocy dzieciom zamieszkującym na terenie działania Poradni.

Rozdział III

Cele i zadania Poradni

§ 1

Celem działania Poradni  jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

§ 2

1.Do zadań Poradni należy w szczególności:

a) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
 • szczególnie uzdolnionych,
 • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi;

b) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

c) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

d) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

e) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

f) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

g) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

h) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

i) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

j) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

k) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

l) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

m) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,

n) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

o) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

§ 3

1. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

a) diagnozowanie;

b) opiniowanie;

c) działalność terapeutyczną;

d) prowadzenie grup wsparcia;

e) prowadzenie mediacji;

f) interwencję kryzysową;

g) działalność profilaktyczną;

h) poradnictwo;

i) konsultacje;

j) działalność informacyjno-szkoleniową;

k) prowadzenie warsztatów;

l) wykłady i prelekcje;

m) udział w spotkaniach rad pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców;

n) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.

§ 4

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 5

W Poradni działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Zespół Orzekający, wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział IV

Organy Poradni i ich kompetencje

§ 1

 1. Organami Poradni są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna.

§ 2

1. Do kompetencji Dyrektora Poradni należy:

a) kierowanie Poradnią i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi pracownikami, dokonywanie oceny ich pracy;

c) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej Poradni i realizowanie jej uchwał o charakterze stanowiącym;

d) kierowanie pracą Zespołu Orzekającego;

e) opracowywanie rocznego planu pracy Poradni;

f) zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni oraz organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni;

g) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni w czasie popytu na terenie placówki,

h) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

i) dbanie o właściwe warunki pracy i atmosferę panującą w placówce;

j) podpisywanie opinii;

k) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni;

l) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom;

m) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników;

n) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 3

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W jej zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na prośbę Rady.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane z inicjatywy jej przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Poradnię lub co najmniej jednaj trzeciej członków Rady.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku: na rozpoczęcie, półrocze i zakończenie roku szkolnego.
 5. Przewodniczący Rady przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) przygotowanie i uchwalanie statutu Poradni lub jego zmian;

b) zatwierdzanie planów pracy Poradni;

c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;

d) ustalanie form doskonalenia zawodowego pracowników.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy harmonogram pracy i przydział stałych obowiązków poszczególnych pracowników;

b) plan finansowy Poradni (projekt) i jego realizację;

c) wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

8. Rada Pedagogiczna może także:

a) rozpatrywać, na wniosek zainteresowanych stron, spory między pracownikami lub pracownikiem a dyrektorem;

b) występować do organu prowadzącego o odwołanie Dyrektora.

9.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

12. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

13.Zasady współdziałania organów Poradni:

a) każdy organ Poradni ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
b) Dyrektor wstrzymuje realizowanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamiając o tym organ prowadzący;
c) W wypadku pojawienia się kwestii spornych pomiędzy organami Poradni ich rozwiązanie następuje na drodze głosowania, zwykła większością głosów, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w której uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. W sprawach spornych, nie znajdujących rozwiązania między organami Poradni, można odwoływać się do organu prowadzącego.

Rozdział V

Organizacja pracy Poradni

§ 1

 1. Poradnią kieruje Dyrektor.
 2. W Poradni może być utworzone stanowisko wicedyrektora, po spełnieniu warunków określonych aktualnymi przepisami.
 3. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
 4. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy i fizjoterapeutów, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 5. Do zadań psychologa należy: 1) prowadzenie diagnostycznych badań psychologicznych oraz ustalanie form pomocy, 2) opracowywanie opinii, orzeczeń, wskazań i zaleceń, 3) organizowanie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjnych i wychowawczych poprzez udział w radach pedagogicznych, prelekcje, szkolenia, konsultacje, zajęcia psychoedukacyjne, 5) wykonywanie zadań poza poradnią, w tym w przedszkolach, szkołach  i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży, 6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 7) doskonalenie umiejętności zawodowych
 6. Do zadań pedagoga należy: 1) prowadzenie diagnostycznych badań pedagogicznych oraz ustalanie form pomocy,  2) opracowywanie opinii, orzeczeń, wskazań i zaleceń, 3) organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców  i nauczycieli, 4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjnych i wychowawczych poprzez udział w radach pedagogicznych, prelekcje, szkolenia, konsultacje, zajęcia psychoedukacyjne, 5) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 6) doskonalenie umiejętności zawodowych.
 7. Do zadań logopedy należy:  1)  prowadzenie diagnostycznych badań logopedycznych, 2)  prowadzenie terapii logopedycznej, 3) informowanie, konsultowanie, udzielanie instruktaży i prowadzenie szkoleń dla rodziców i nauczycieli,  4) współpraca z pedagogami i psychologami w sprawach diagnozowanych  w poradni dzieci, 5) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 6)  doskonalenie umiejętności zawodowych.
 8. Do zdań fizjoterapeuty należy: prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń w rozwoju ruchowym, prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 9. Do zakresu zadań lekarza należą konsultacje przedkładanej w poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołów orzekających
 10. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
 11. Do zadań pracownika administracji należy: 1) wykonywanie czynności administracyjnych zgodnie z powierzonym stanowiskiem i szczegółowym zakresem czynności, 2) znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy, Statutu, przepisów BHP i ppoż., 3) prowadzenie właściwej dokumentacji, 4) dbałość o porządek, odpowiednią organizację stanowiska pracy, zabezpieczenie wyposażenia stanowiska przed zniszczeniem i kradzieżą, 5) wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez przełożonych.
 12. Do zadań pracownika obsługi należy: 1)  wykonywanie czynności obsługi zgodnie z powierzonym stanowiskiem  i szczegółowym zakresem czynności, 2) znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy, Statutu, przepisów BHP i ppoż., 3) wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez przełożonych.
 13. Indywidualny zakres obowiązków pracowników pedagogicznych wynika z obowiązujących przepisów oraz potrzeb klientów.
 14. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 15. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 16. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy i praktykantów, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
 17. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem i praktykantem porozumienie określone w odrębnych przepisach.
 18. Poradnia umożliwia organizowanie przez szkoły wyższe praktyk nauczycielskich i współpracuje w organizowaniu tych praktyk.
 19. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

a) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni w formie papierowej i elektronicznej

b) rejestr wydanych opinii ,

c) rejestr wydanych orzeczeń,

d) rejestr wydanych informacji o wynikach diagnozy,

e) karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży,

f) indywidualne dzienniki pracy w formie papierowej i elektronicznej

g) dzienniki zajęć specjalistycznych pracowników pedagogicznych Poradni,

h) protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających,
i) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni — w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
 2. W Poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół Orzekający jest organizowany i działa na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Poradnia wydaje opinie w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 1

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.
 3. Czas pracy pracownika Poradni zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin pracy tygodniowo. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, rodzicami i nauczycielami wynosi 20 godzin.
 4. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 5. Obsługę finansową Poradni prowadzi Centrum Usług Wspólnych przy Urzędzie Gminy Dobczyce.

§ 2

 1. Traci moc statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach dniu 26.06.2008r (Nr Uchwały 21/07/08 z dnia 26.06.2008r.)
 2. Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017r.  – Uchwała Nr 5/17/18 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2017r.
 3. Jednolity tekst statutu obowiązuje od dnia 30 listopada 2017 roku.