Współpraca ze szkołami i przedszkolami

Proponowane formy współpracy Poradni z przedszkolami i szkołami
Szkolenia Rad Pedagogicznych, warsztaty dla Uczniów, prelekcje dla Rodziców

Propozycje dla Nauczycieli:

1. Sieci – logopedyczna, nauczycieli przedszkoli i pedagogów szkolnych
2. Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
3. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
4. Kształcenie ucznia z orzeczeniem w szkole ogólnodostępnej – mgr Izabela Spytek
5. Uczeń z zaburzeniami zachowania w procesie dydaktycznym – mgr Izabela Spytek
6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia -program nauczania i kryteria oceniania – mgr Monika Spytek
7. Funkcjonowanie ucznia z niepłynnością mowy w szkole – mgr Małgorzata Dziura
8. Instruktaż dla nauczycieli przedszkolnych – jak prowadzić zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych w przedszkolu ? (konsultacja + obserwacja zajęć grupowych w PPP) -mgr Karolina Starostka
9. Depresja w szkole – mgr Karolina Starostka
10. Współpraca z rodzicami – warsztaty dla nauczycieli przedszkoli -mgr Karolina Starostka
11. Konstruowanie IPET-ów – mgr Monika Spytek
12. Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – mgr Monika Spytek
13. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – mgr Karolina Starostka
14. Kształcenie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej -mgr Monika Spytek
15. Edukacja włączająca – mgr Małgorzata Dziura
16. Omówienie ścieżki terapii logopedycznej dziecka z wadą wymowy po badaniu logopedycznym – mgr Agata Wilk
17. Konsultacja dla logopedów prowadzących zajęcia rewalidacyjne – mgr Agata Wilk -Majka
18. Przesiewowe badanie mowy dzieci przedszkolnych -mgr Agata Wilk – Majka
19. Konsultacja logopedyczna – analiza przypadku -mgr Agata Wilk – Majka
20. Wymiana doświadczeń, wspólne ustalenie strategii i wybór metod pracy z dzieckiem objętym programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Obserwacja dziecka w grupie przedszkolnej – mgr Dorota Idzik

Propozycje dla Rodziców

1. Mediacje i negocjacje
2. Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym – mgr Małgorzata Dziura
3. Jak kształtować odporność emocjonalną dziecka – mgr Izabela Spytek
4. Gotowość szkolna -mgr Izabela Spytek
5. Agresja u małych dzieci -skąd się bierze i jak ją redukować? – mgr Izabela Spytek
6. Jak pomóc dziecku zorganizować naukę domową? – mgr Izabela Spytek
7. Dziecko w świecie mediów – mgr Izabela Spytek
8. Motywacja do nauki -skąd się bierze i jak ją poprawić? – mgr Izabela Spytek
9. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – ADHD

Propozycje dla Uczniów

1. Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie – mgr Izabela Spytek
2. Trening sprawnego komunikowania się – mgr Monika Spytek
3. Warsztaty integrujące zespół klasowy – mgr Karolina Kubik
4. Interwencja po wystąpieniu cyberprzemocy w szkole – warsztaty dla uczniów doświadczających oraz stosujących cyberprzemoc – mgr Karolina Starostka
5. Edukacja emocjonalna – emocje – mgr Izabela Spytek
6. Podejmowanie ważnych decyzji – mgr Izabela Spytek
7. Asertywność – mgr Izabela Spytek
8. Kreatywność – mgr Izabela Spytek
9. Edukacja emocjonalna – empatia – mgr Izabela Spytek
10. Portret psychologiczny osoby uzależnionej – mgr Izabela Spytek
11. Świat mediów społecznościowych – mgr Izabela Spytek

Skip to content