Oferta Psychologiczna

        I. Diagnoza psychologiczna:

 • diagnoza rozwoju poznawczego i poziomu sprawności intelektualnej dzieci i młodzieży,
 • diagnoza przyczyn trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych i specyficznych trudności edukacyjnych,
 • diagnoza zakłóceń funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży,
 • diagnoza zaburzeń zachowania i trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży (np.: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia lękowe, mutyzm wybiórczy, fobia szkolna, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • diagnoza uczniów zdolnych,
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego małego dziecka,
 • badanie gotowości szkolnej,
 • badanie lateralizacji,
 • diagnoza z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.

        II.Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z:

 • zaburzeniami zachowania,
 • trudnościami emocjonalnymi,
 • problemami adolescencyjnymi,
 • trudnościami adaptacyjnymi do nowych warunków szkolnych, przedszkolnych czy rodzinnych,
 • terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych, dzieci z zaburzeniami lękowymi i mutyzmem wybiórczym,
 • doraźna pomoc psychologiczna w indywidualnie zgłaszanych przypadkach.

        III.Szkolenia, prelekcje dla rodziców i nauczycieli prowadzone na  terenie  szkół i przedszkoli (vide zakładka WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I PRZEDSZKOLAMI)

       IVInne:

 • mediacje – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
 • działania interwencyjne na terenie szkół i przedszkoli w sytuacjach kryzysowych,
 • indywidualne porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
 • wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • współpraca z nauczycielami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół i przedszkoli (udział w posiedzeniach zespołów tworzących i ewaluujących IPET
Skip to content