Orzekanie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN zespoły orzekające, które wydają:

1)orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim,

2)orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki,

3)opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły Orzekające, wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej „opiniami”, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:
• wyniki obserwacji i badań psychologicznych
• wyniki badań pedagogicznych
• zaświadczenie lekarskie(druk do pobrania w poradni lub w zakładce –DRUKI DO POBRANIA),
• opinię szkoły (druk do pobrania w poradni lub w zakładce – DRUKI DO POBRANIA),

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.
Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zazwyczaj w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 12.00.

W tym roku szkolnym posiedzenia zespołu orzekającego odbywać się będą w następujących terminach:

30.09.2021 r.,

07.10.2021 r.,

04.11.2021 r.,

02.12.2021 r.,

13.01.2022 r.,

03.02.2022 r.,

03.03.2022 r., 

07.04.2022 r.,

05.05.2022 r.,

02.06.2022 r.,

30.06.2022 r.,

25.08.2022 r.

Kompletne dokumenty należy składać najlepiej osobiście w sekretariacie poradni.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy poradni.

Skip to content