Oferta pedagogiczna

I.Diagnoza:

– dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej,

– przyczyn niepowodzeń szkolnych,

– specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,

– specyficznych trudności w nauce matematyki,

– uzdolnień matematycznych,

– wiadomości i umiejętności uczniów powracających z zagranicy.

II.Terapia:

Specjalistyczna pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Celem zajęć jest, poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja), wspomaganie dobrze rozwijających się (kompensacja), wyrównywanie trudności w czytaniu w zakresie szybkości, poprawności i rozumienia oraz redukowanie liczby popełnianych błędów w pisaniu. Zasady kierowania na zajęcia:

–  zajęciami objęci są, zgłaszani osobiście lub telefonicznie przez rodziców, uczniowie szkół podstawowych ze zdiagnozowaną dysleksją.

– warunkiem podjęcia pracy z uczniem jest przedstawienie opinii psychologiczno – pedagogicznej informującej o możliwościach intelektualnych, pewnych aspektach percepcji i aktualnym stanie czytania i pisania (osoby odpowiedzialne: mgr Monika Spytek, mgr Małgorzata Dziura)

Zajęcia grupowe rozwijające umiejętność czytania CZYTANIE TO RADOŚĆ”

Terapia grupowa jest formą doskonalenia techniki czytania, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pracy z tekstem. Praca w kilkuosobowych zespołach  umożliwia rozwijanie umiejętności  szkolnych, sprawności funkcji percepcyjnych oraz kompetencji społecznych, niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej i  systemie szkolnym.

Poszerzeniem oddziaływań terapeutycznych jest współpraca z rodzicami w ukierunkowaniu form pomocy dla dzieci.

Osoba odpowiedzialna: mgr Monika Spytek

Zajęcia grupowe PISANIE Z PRZYJEMNOŚCIĄ”

Doskonalenie umiejętności tworzenia pisemnych form wypowiedzi. Praca w kilkuosobowych zespołach ukierunkowana na podnoszenie kompetencji w pisaniu.

Zgłoszenia na zajęcia grupowe: informacje o terminach w zakładce „Aktualności”.

Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Dziura

Terapia indywidualna SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki poprzedzona jest szczegółową diagnozą.
Terapia ma na celu opanowanie przez dziecko umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania na danym etapie nauczania oraz usuwanie blokad emocjonalnych, które pojawiają się w sytuacjach długotrwałych niepowodzeń w uczeniu się tego przedmiotu. Skuteczność terapii jest uwarunkowana zaangażowaniem zarówno dziecka, jak i samego rodzica.

Zgłoszenia indywidualne –  osobiście.

Osoba odpowiedzialna: mgr Monika Spytek

III. Szkolenia dla Nauczycieli  

W tym roku szkolnym proponujemy warsztaty dla nauczycieli i pedagogów,  przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach młodszych i starszych szkoły podstawowej. „SPÓJRZ INACZEJ. „Informacje szczegółowe w zakładce AKTUALNOŚCI.  

Osoba odpowiedzialna: mgr Monika Spytek