Oferta pedagogiczna

I.Diagnoza:

– dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej,

– przyczyn niepowodzeń szkolnych,

– specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,

– specyficznych trudności w nauce matematyki,

– uzdolnień matematycznych,

– wiadomości i umiejętności uczniów powracających z zagranicy.

II.Terapia:

Specjalistyczna pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Celem zajęć jest, poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja), wspomaganie dobrze rozwijających się (kompensacja), wyrównywanie trudności w czytaniu w zakresie szybkości, poprawności i rozumienia oraz redukowanie liczby popełnianych błędów w pisaniu. Zasady kierowania na zajęcia:

–  zajęciami objęci są, zgłaszani osobiście lub telefonicznie przez rodziców, uczniowie szkół podstawowych ze zdiagnozowaną dysleksją.

– warunkiem podjęcia pracy z uczniem jest przedstawienie opinii psychologiczno – pedagogicznej informującej o możliwościach intelektualnych, pewnych aspektach percepcji i aktualnym stanie czytania i pisania (osoby odpowiedzialne: mgr Monika Spytek, mgr Małgorzata Dziura)

Zajęcia grupowe rozwijające umiejętność czytania CZYTANIE TO RADOŚĆ”

Terapia grupowa jest formą doskonalenia techniki czytania, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pracy z tekstem. Praca w kilkuosobowych zespołach  umożliwia rozwijanie umiejętności  szkolnych, sprawności funkcji percepcyjnych oraz kompetencji społecznych, niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej i  systemie szkolnym.

Poszerzeniem oddziaływań terapeutycznych jest współpraca z rodzicami w ukierunkowaniu form pomocy dla dzieci.

Osoba odpowiedzialna: mgr Monika Spytek

Zajęcia grupowe PISANIE Z PRZYJEMNOŚCIĄ”

Doskonalenie umiejętności tworzenia pisemnych form wypowiedzi. Praca w kilkuosobowych zespołach ukierunkowana na podnoszenie kompetencji w pisaniu.

Zgłoszenia na zajęcia grupowe: informacje o terminach w zakładce „Aktualności”.

Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Dziura

Terapia indywidualna SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki poprzedzona jest szczegółową diagnozą.
Terapia ma na celu opanowanie przez dziecko umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania na danym etapie nauczania oraz usuwanie blokad emocjonalnych, które pojawiają się w sytuacjach długotrwałych niepowodzeń w uczeniu się tego przedmiotu. Skuteczność terapii jest uwarunkowana zaangażowaniem zarówno dziecka, jak i samego rodzica.

Zgłoszenia indywidualne –  osobiście.

Osoba odpowiedzialna: mgr Monika Spytek

III. Szkolenia dla Nauczycieli  

W tym roku szkolnym proponujemy warsztaty dla nauczycieli i pedagogów,  przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach młodszych i starszych szkoły podstawowej. „SPÓJRZ INACZEJ. „Informacje szczegółowe w zakładce AKTUALNOŚCI.  

Osoba odpowiedzialna: mgr Monika Spytek

PROCEDURA BADANIA UCZNIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

(obowiązuje tylko w przypadku, gdy uczeń nie posiada wcześniej wydanej opinii w szkole podstawowej stwierdzającej u niego występowanie dysleksji rozwojowej)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2017 r.)

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów, u których z przyczyn losowych, niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:

  1. Nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem (dostępny w zakładce Druki do pobrania).
  2. Dyrektor szkoły zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej.
  3. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
  4. Rodzice lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.
  5. Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego informując o tym rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia oraz szkołę.
  6. Ponadto do poradni rodzice powinni dostarczyć w wyznaczonym dniu badania informację ze szkoły.
  7. Przebieg postępowania diagnostycznego jest taki sam, jak w przypadku ucznia szkoły podstawowej.
Skip to content