Oferta logopedyczna

I. Diagnoza logopedyczna

Pierwsza wizyta logopedyczna obejmuje:
– rozmowę z rodzicem na temat zgłaszanego problemu,
– wywiad logopedyczny w szczególności dotyczący: przebiegu ciąży i porodu, rozwoju mowy dziecka, przebytych chorób, dotychczas przeprowadzonych badań, karmienia,
– ocenę budowy anatomicznej i sprawności narządów mowy,
– ocenę słuchu fizjologicznego (odbiór dźwięków z otoczenia) i fonetycznego (różnicowanie dźwięków mowy),
– badanie poprawności artykulacyjnej głosek,
– ocenę rozumienia komunikatów i wykonywania poleceń,
– ocenę poziomu rozwoju językowego (zasobu słownictwa, poprawności gramatycznej), płynności wypowiedzi,
– określenie celu terapii na podstawie ustalonej diagnozy.

Jeżeli zaistnieje potrzeba logopeda zaleca konsultacje z innymi specjalistami, np. ortodontą, neurologiem, foniatrą, laryngologiem, psychologiem.

II. Terapia logopedyczna
Opieką logopedyczną obejmujemy dzieci w zakresie:
– usuwania wad wymowy (korygowanie nieprawidłowej artykulacji głosek),
– stymulowania rozwoju mowy w przypadku jej opóźnień,
– terapii jąkania,
– kształtowania kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, z niedosłuchem, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z wadami genetycznymi,
z mózgowym porażeniem dziecięcym).
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie, a metody, formy i tempo pracy terapeutycznej dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń mowy, najczęściej są to 2 spotkania w miesiącu. Po każdych zajęciach rodzic otrzymuje zestaw ćwiczeń oraz dokładne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

III. Wsparcie nauczycieli
W ramach współpracy proponujemy:
– przesiewowe badanie mowy dzieci przedszkolnych w placówkach, które nie zatrudniają logopedów,
– konsultacje dla logopedów – analiza przypadku, omówienie ścieżki terapii logopedycznej.

Ważne logopedyczne informacje dla Rodziców:
Etapy rozwoju mowy:
– pierwsze miesiące życia – powstają przypadkowe dźwięki, tzw. głużenie,
– szósty miesiąc życia – pojawia się powtarzanie usłyszanych dźwięków, tzw. gaworzenie,
– 1 – 2 rok życia – dziecko wymawia samogłoski: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, d, t, n, pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba,
– 2 – 3 rok życia – dziecko wymawia samogłoski: ę, ą oraz spółgłoski: w, wi, f, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, ki, g, gi, ch, chi, j, ł, pojawiają się proste zdania,
– 4 rok życia – pojawiają się spółgłoski: s, z, c, dz, dziecko zadaje mnóstwo pytań, potrafi mówić
o przyszłości i przeszłości,
– 5 – 6 rok życia – pojawiają się spółgłoski: sz, ż, cz, dż , r, wypowiedzi dziecka są wielozdaniowe,
– 7 rok życia – dziecko ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Skip to content