Spotkanie z nauczycielami dzieci uczestniczącymi w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W ramach współpracy z osobami pracującymi z dzieckiem objętym programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka serdecznie zapraszamy na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach nauczycieli i wychowawców przedszkolnych dnia 07.03.2019r. od godziny 13:30. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń, konsultacje dotyczące indywidualnych przypadków, ocena postępów dzieci i ewaluacja programów terapeutycznych. Bardzo prosimy nauczycieli o wypełnienie informacji o dziecku z przedszkola (druk dostępny na stronie poradni) – prośba dotyczy nauczycieli tych dzieci, których opinie nie dotarły jeszcze do poradni. Nasz zespół opracował dla każdego dziecka indywidualny program terapeutyczny oraz dokonał oceny dziecka na podstawie arkusza obserwacyjnego i innych badań. Służymy wymianą doświadczeń na podstawie np. arkuszy ocen postępów danego dziecka dokonanych w przedszkolu, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych itp. Aby usprawnić przebieg spotkania i zapewnić komfort omawiania indywidualnych przypadków prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny do sekretariatu poradni i wpisanie się na konkretną godzinę. Zgłoszenia na konsultację przyjmujemy od dnia 22.02.2019r.

Dorota Idzik -pedagog-pedagog specjalny, logopeda
Agnieszka Boroń- psycholog
PPP Dobczyce

Sieć logopedów

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy logopedów w dniu 6.03.2019r.
o godz. 15.00 w formie konsultacji (omawiania) indywidualnych przypadków logopedycznych.
W trakcie spotkania można będzie zapoznać się z licznymi nowymi pomocami do terapii opóźnionego rozwoju mowy w jakie wzbogaciła się Poradnia.

Spotkanie z Rodzicami

W dniu 25.02.2019r o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju na kolejne spotkanie w tym roku.

Dorota Idzik-pedagog,logopeda
Karolina Starostka-psycholog

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów „Spójrz inaczej”.

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i pedagogów przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach młodszych i starszych szkoły podstawowej.
Warsztaty umożliwiają także poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą, poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki.
Prowadzącą warsztaty będzie współautorka programu „Spójrz inaczej” Pani Ewa Czemierowska – Koruba.
Terminy warsztatów:
Warsztat dla nauczycieli klas I-III:
23 – 24. 02. 2019 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 25 – 26. 02. 2019 – we wskazanej szkole.
Warsztat dla nauczycieli klas IV-VIII:
Część pierwsza: 16 – 17. 02. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 18 -19. 02. 2019 – we wskazanej szkole.
Część druga 9 – 10. 03. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach.

Szczegółowych informacji udziela: mgr Monika Spytek – pedagog.

Sieć pedagogów

Sieć Pedagogów
25. 10. 2018 odbyło się spotkanie Pedagogów ze szkół gminy Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice i Siepraw. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.
Omówiono zaplanowane tematy oraz przekazano uczestnikom istotne informacje dotyczące organizacji pracy:
• Rodzice dzieci trafiających na Zespół Orzekający mają obowiązek dostarczyć pisemną opinię nauczycieli o postępach dydaktycznych, funkcjonowaniu dziecka w środowisku rówieśniczym oraz dotychczas podjętych formach pomocy uczniom w szkole. Dostarczenie opinii jest warunkiem wydania orzeczenia.
• Na pisemny wniosek Dyrektorów szkół przesłany do Poradni – pracownicy Poradni deklarują gotowość udziału w posiedzeniach Zespołów opracowujących Indywidualne Programy Terapeutyczne i Wielospecjalistyczne Opinie Poziomu Funkcjonowania Uczniów.

Sieć Pedagogów

Zapraszamy pedagogów, psychologów i osoby zainteresowane na spotkanie „Sieci Pedagogów Szkolnych”.
Spotkanie odbędzie się 25. 10. 2018r. o godzinie 11.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach.
Tematyka spotkania:
•Zadania pedagoga szkolnego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
•Kryzys a depresja – jak rozpoznawać, działania wspierające.
•Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów powracających z zagranicy.
•Wymiana doświadczeń zawodowych.
Prowadzący: mgr Aneta Dziewońska – psycholog, mgr Monika Spytek – pedagog.

Szkolenie dla logopedów

Październik 2018
Serdecznie zapraszamy logopedów przedszkoli i szkół na szkolenie, które odbędzie się
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach w dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 18.30.
Temat szkolenia: „Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń
u dzieci z różnymi typami afazji”.
Szkolenie poprowadzi neurologopeda mgr Regina Panaś.
Koszt szkolenia wynosi 90zł od osoby. Zainteresowane osoby prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie danych do faktury.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z wymogami RODO powołano Inspektora Danych Osobowych-Pani Sylwia Wierciak
tel.12 265 -50- 80; adres mailowy: iodcuw@dobczyce.pl
Przyjmuje ona skargi i wnioski związane z przetwarzaniem danych w Poradni.