Pomoc pedagogiczna

Diagnoza:
-przyczyn niepowodzeń szkolnych;
-dysleksji, dyskalkulii;
-dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej;
Terapia:
kompensowania braków w umiejętnościach szkolnych, usprawnienie funkcji percepcyjnych i motorycznych, redukowania specyficznych trudności w czytaniu.

Obraz6